Profil Pimpinan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh

Nama Lengkap                  : Drs. Dwi Putrasyah

NIP                                        : 19640208 198503 1 007

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina Utama Muda (IV/c)